Nákupní košík
Celkem: 0 Kč
Naše telefonní číslo: +420 722 100 432

Podmínky eRezervace

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek www.lekarnakomin.cz  a www.lekarnabystrc.cz  je společnost HES Pharma s.r.o., se sídlem Dělnická 1222/53, Brno 624 00, IČO: 07122322 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spis. Zn. C 106304 a je zároveň provozovatelem lékáren Lékárna KomínLékárna Bystrc (dále jen „Zprostředkovatell“).
 2. Kontaktní údaje:

Lékárna Komín, Dělnická 1222/53, Brno 624 00, [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|107|101|101|92|108|105|93|98|103|108|105|104|41|93|117], tel: 722 100 432

Lékárna Bystrc, nám. 28. dubna 1056/2, Brno 635 00, [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|107|101|101|92|108|105|93|89|113|114|116|108|94|40|94|118],

                         tel.: 797 851 711

 1. Provozovatel na svých internetových stránkách umožňuje rezervaci Vašich Léků předepsaných na elektronickém receptu (dále jen „eRecept“) k osobnímu vyzvednutí ve Vámi vybrané Lékárně systémem, který je poskytovaný společností Lekis s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00, IČO: 253 56 089 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. C 9921 na základě Zprostředkovatelské smlouvy, a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách eRezervace (dále jen „Podmínky“).
 2. Při eRezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem a Lék není zasílán zásilkovým způsobem. Kupní smlouva je se Zákazníkem uzavřena až při převzetí rezervovaného Léku ve vybrané Lékárně, a to mezi Lékárnou a Zákazníkem. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je pak skutečnost, že Zákazník nebo jím pověřená osoba sdělila odpovědnému pracovníkovi v lékárně identifikátor eReceptu.

II. eRezervace

 1. Rezervaci Léku (dále jen „eRezervace“) může učinit prostřednictvím Internetové stránky pouze fyzická osoba, která oprávněně disponuje platným eReceptem a která zároveň nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Zákazník“).
 2. Lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu, jinak bude jeho vydání Lékárnou odmítnuto. Proto doporučujeme rezervovat léčivý přípravek co nejdříve po obdržení eReceptu – doba platnosti by neměla být kratší než 3 dny.
 3. Prostřednictvím Internetové stránky nelze rezervovat:
  a) léčivé přípravky předepsané na papírovém receptu,
  b) léky předepsané na lékařské pohotovosti (z důvodu krátké doby platnosti 1 den),
  c) léčivé přípravky předepsané na eReceptu vydaném lékařem v jiné zemi než v České republice;
 4. Zákazník pro provedení eRezervace zadá unikátní 12ti místný kód eReceptu (dále ID eReceptu) do webového formuláře a zvolí pobočku Provozovatele, kde má být Lék připraven k vyzvednutí. Zákazník vyplní veškeré potřebné údaje: jméno, adresu, mail. adresu a telefon. V závěru procesu jsou zákazníkovi zprostředkovány pomocí odkazu aktuální rezervační podmínky. Souhlas s rezervačními podmínkami je nutné provést aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Rezervační požadavek Zákazníka je dokončen kliknutím na tlačítko Rezervovat.
 5. Provozovatel po obdržení eRezervace Zákazníkovi zašle shrnutí o vytvořené rezervaci na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při eRezervaci (Potvrzení rezervace eReceptu), doba doručení potvrzení eRezervace se může lišit (obvykle do 15 minut).
 6. Provozovatel je v závislosti na charakteru předmětu eRezervace vždy oprávněn žádat Zákazníka o autorizaci eRezervace vhodným způsobem, např. telefonicky či e-mailem. Odmítne-li Zákazník eRezervaci požadovaným způsobem autorizovat, je Provozovatel oprávněn eRezervaci zrušit.
 7. Zákazníkem vybraná Lékárna prověří platnost eReceptu a skladovou dostupnost rezervovaného Léku; skladová dostupnost jednotlivých Lékáren se může lišit. Pokud má Lékárna rezervovaný Lék skladem, připraví jej a odešle zákazníkovi informaci, že je připraven k vyzvednutí e-mailem (Vaše rezervace je připravena k vyzvednutí), není-li rezervovaný lék skladem na vybrané lékárně a lékárna jej ani nemůže objednat u svého dodavatele, lékárna eRezervaci zruší, o čemž zákazníka vyrozumí stejnou cestou. Dokud není Zákazníkovi doručeno potvrzení o připravené eRezervaci, Lék není v Lékárně pro zákazníka vychystán a v případě, že se Zákazník před potvrzením eRezervace dostaví do Lékárny, nemusí s ním být uzavřena kupní smlouva odpovídající eRezervaci.
 8. Lék je pro zákazníka na vybrané Lékárně rezervován po dobu platnosti eReceptu, nejdéle však po dobu 5 kalendářních dnů ode dne potvrzení eRezervace. Po uplynutí této doby bude v případě nevyzvednutí Rezervace zrušena.
 9. Při osobním odběru je třeba předložit ID eReceptu a pokud neskončila jeho platnost a nejsou porušeny platné právní předpisy, bude uzavřena kupní smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit eRezervaci zákazníka nebo eRezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi eRezervace. Provozovatel je oprávněn odmítnout eRezervaci nebo eRezervaci zrušit rovněž v podezření zneužití eReceptu.

III. Cena

 1. Učinění eRezervace, zrušení eRezervace ani změna eRezervace Léku nejsou zpoplatněny.
 2. Výše doplatku se může v jednotlivých lékárnách lišit, orientační výše doplatku bude uvedena v potvrzovacím emailu.
 3. Doplatek za Lék či jeho plná cena může být uhrazena při osobní návštěvě lékárny v hotovosti i platební kartou.

IV. Zrušení eRezervace

 1. eRezervace je nezávazná. Pokud si Zákazník Lék v Lékárně nevyzvedne, je eRezervace po uplynutí doby eRezervace zrušena.
 2. Od uzavřené kupní smlouvy na lék na základě eRezervace nelze odstoupit ve lhůtě 14 dní, jelikož se nejedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel za účelem vyřízení eRezervace zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na výše uvedených stránkách. Zákazník vyjádří souhlas s tímto zpracováním aktivním zaškrtnutím pole před potvrzením eRezervace.
 2. Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.
 3. Znění těchto Podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 4. Pokud se týká ochrany osobních údajů, je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů, www.uoou.cz 
 5. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát – odd. ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, web:adr.coi.cz, e-mail: [obfuscate_1_|91|95|110|55|91|110|105|40|94|116]. Vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb.
 6. Spotřebitel má také právo využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Spory s lékárnou v rámci poskytování zdravotních služeb je zákazník v souladu s ust. § 1820, odst. 1), písmeno j) občanského zákoníku, oprávněn řešit mimosoudní stížností u kontrolního orgánu, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: [obfuscate_1_|106|106|111|107|89|63|115|111|102|102|41|95|113] , www: http://www.sukl.cz.
 8. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, které nejsou výslovně upraveny v těchto Rezervačních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Zákazníka – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Provozovatel je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním Internetového obchodu, které vyplývají ze Zákona o léčivech, Zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, Zákona č. 40/1995 Sb., O regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Provozovatel je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.
 10. Odesláním eRezervace Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Podmínek ve znění platném v den provedení eRezervace. Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním Podmínek před potvrzením rezervace zboží, ujednání Podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále Zákazník prohlašuje, že Léky rezervuje (a následně případně i kupuje) pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.
NahoruNahoru
close
Loading...